Zřízení diecézního souduredakce

 

 

Dne 1. 7. 2009 byl Mons. Dominikem Dukou, OP zřízen Diecézní církevní soud diecéze královéhradecké, zkráceně Diecézní církevní soud v Hradci Králové. Do Diecézního soudu jsou jmenováni na pětileté období následující funkcionáři:

  • soudní vikář (oficiál):Mons. Josef Růt, papežský prelát
  • zástupce soudního vikáře (viceoficiál): ICLic. Václav Hegr
  • soudci: ICLic. Karel Moravec, Mons. Mgr. Josef Socha, P. ICLic. Marian Pavel Sokol, OPraem., ICLic. Miloslav Šiffel, P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM
  • ochránce spravedlnosti: P. ThLic. PhDr. Vincent  Zonták, CM
  • obhájci svazku: ICLic. Pavel Seidl, Mgr. Ing. Zdeněk Novák
  • notáři: RNDr. Tomáš Reschel, PhD., Bc.Th. Prokop Tobek, Bc. Martin Rechtorik, Bc. Petra Rolcová
  • advokáti: Mgr. Jakub Polívka, JUDr. Milan Závurka

Kanceláře Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se nacházejí v přízemí kanovnického domu čp. 49. Telefon do této kanceláře je 495 581 266, adresa pro elektronickou korespondenci soud@diecezehk.cz, korespondenční adresa je: Biskupství královéhradecké, Diecézní církevní soud, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové.Zřízení diecézního soudu je součástí širší reorganizace  církevního soudnictví v České církevní provincii. Ke dni 31. 7. 2009 byl kardinálem Miloslavem Vlkem zřízen Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské. Ten se stane k 31. 7. 2011 odvolacím soudem pro současně zřízené diecézní soudy v Hradci Králové a Plzni. Do té doby bude pro ně odvolacím soudem Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci. Dosavadní Interdiecézní soud České církevní provincie v Praze tak k 31. 7. 2009 zaniká.  Na diecézní církevní soudy se obracejí především ti, kdo si přejí přezkoumat, zda jejich manželství, které se rozpadlo, bylo uzavřeno platně či neplatně ve smyslu kanonického práva. Takovou žádost musí podat svým jménem žadatel (tzv. strana žalující). Nemůže tak učinit někdo jiný, např. duchovní správce farnosti nebo jiný této straně známý kněz. O sepsání žádosti a k zastupování v soudním jednání může žalující požádat advokáta církevního soudu. Žádost musí obsahovat stručné vylíčení příslušné manželské záležitosti, adresu druhého partnera (i telefon), adresy (telefony) alespoň dvou svědků, kteří jsou schopni a ochotni podat věrohodné svědectví o uvedené manželské záležitosti. Jako přílohy této žádosti je třeba dodat: oddací list, rozvodový rozsudek, křestní listy (pokřtěných partnerů) a také jiné příp. listinné doklady (např. lékařské zprávy, policejní zápisy, dopisy apod.). Má-li taková žádost, opatřená podpisem a datem, potřebné náležitosti, církevní soud pak jedná dle ustanovení kanonického práva. Diecézní církevní soudy se též zabývají trestními řízeními.